Start arrow Historia modelu arrow Z.Podbielski "Pojazdy włoskie" / Fiat Panda
Home    Kontakt    
Menu serwisu
Start
O klubie
Historia modelu
Zloty,Spoty,Wyprawy
Galeria Fanklubu
Linki
Napisz do nas
Zgłoś błąd
REGULAMIN
Polityka Prywatności
Polityka Cookies
Forum
Wejdź na Forum
Zarejestruj się
Ostatnio dodane
Z.Podbielski "Pojazdy włoskie" / Fiat Panda

Źródło: Zdzisław Podbielski "Pojazdy włoskie", wyd.  1986 nakładem  Łączność i komunikacja

 Kilka lat temu przewidywano, że Fiat Panda uzupe?ni serwis produkcyjny samochodów w Polsce. Mia? by? on wytwarzany na powierzchniach fabrycznych zwolnionych po zaprzestaniu produkcji s?dziwej Syreny.
Z planów nic nie wysz?o, Panda pozosta?a we W?oszech. Wytwarzana jest w dwóch zak?adach Fiata - w mediola?skim Desio i w sycylijskim Termini Imperesse (Palermo), a tak?e montowana jest w Hiszpanii pod marka Seat.
Panda to imi? tybeta?skiego niedzwiadka.  Rysowa? ja doskona?y stylista w?oski Giorgio Giugiaro, ten który projektowa? nadwozia, m.in. przednionap?dowych Volskwagenów oraz nadwozia Alfa Romeo: Alfasud i Alfetta.
Rzut oka do wn?trza samochodu wyja?nia intencj? za?ożże? konstrukcyjnych. Panda opracowana zosta?a jako samochód uniwersalny, a przy tym bardzo prosty, By? ju? gotowy wzorzec takiej konstrkcji spe?niaj?cy doskonale swoje zadanie - francuski Citroen 2CV i Dyane. Proste, hamakowej konstrukcji siedzenia, tanie poszycia wewn?trznych boków nadwozia, tyle drzwi u?atwiaj?ce wk?adanie du?ych baga?y i wysokie nadwozie. To wszystko ju? by?o 30 lat temu u Citroena. Panda natomiast by?a wytwarzana od grudnia 1979 i by?a jednym z bardziej oryginalnych samochodów Fiata.
Po zaprzestaniu produkcji modelu 126, Panda otrzyma?a silnik od tego samochodu. Wyja?nia si? wi?c dlaczego Fiat wprowadzi? do swojej 126-tki silnik o zwi?kszonej pojemno?ci: z 600 do 650 ccm. Mia? bowiem na uwadze wykorzystanie wi?kszego silnika do nowego samochodu. W naszej ?l?skiej fabryce uczyniono podobnie, dlatego e z polski eksportowano silniki do Fiata!Silnik 650 ccm jest jedn? z dwóch wersji ?ród?a nap?dowego Pandy. Druga wersja silnika pochodzi z Fiata 127. Silnik Fiata 127 wykorzystano do Pandy nie dokonuj?c w nim ?adnych zmian, przeniesienie za? do tego samochodu silnika Fiata 126 wymaga?o wprowadzenia zmian konstrukcyjnych. Umieszczony z ty?u silnik Fiata 126 obrócono o k?t 180o i przeniesiono go do przodu nadwozia Pandy. Musia? ulec zmianie ca?y blok przeniesienia nap?du, celem przystosowania go do nap?dzania przednich kó?. Wa?n? zmian? jest wyposa?enie silnika w dobrze dobrany, dwuprzelotowy ga?nik. W po??czeniu ze zmienionym kszta?tem komory spalania (inna jest g?owica ni? w modelu 126) umo?liwiaj?cej podniesienie stopnia spr??ania oraz zmian? konstrukcji dmuchawy ch?odzenia powietrza, zmodyfikowany silnik Fiata 126 osi?ga moc 22kW (30KM) przy zachowaniu umiarkowanego zu?ycia paliwa. Zale?nie od zastosowanego silnika Panda nosi oznaczenie 30 lub 45, informuj?ce o liczbie koni mechanicznych pod maska.
Obie wersje pojazdu, Panda 30 i 45, maj? ten sam uk?ad elementów podwozia. Przednie ko?a zawieszone s? przy pomocy kolumn Mc Pherson, natomiast tylne przy pomocy dwóch, dwupiórowych resorów wzd?u?nych. Zawieszenie dobrze wybiera nierówno?ci drogi. Ugi?cie zawieszenia przedniego pojazdu wynosi -75 do + 70 mm, a zawieszenia tylnego od - 68 do + 100 mm. Z prawej strony pojazdu, w bezpiecznym miejscu, tu? przed tyln? osi? zamocowany jest p?aski zbiornik paliwa o pojemno?ci 35 l.
Uk?ad hamulcowy Pandy jest bardzo skuteczny w dzia?aniu, adoptowany z Fiata Ritmo -samochodu o wi?kszej masie ni? masa Pandy. Dwuobwodowa pompa hamulcowa jest tak skonstruowana, ?e z dwóch pracuj?cych w niej t?oczków, t?oczek znajduj?cy si? bli?ej peda?u hamulca, a wi?c uruchamiany jako pierwszy, po??czony jest z mechanizmami hamulcowymi tylnych kó?. Jest to rozwi?zanie odwrotne ni? w innych autach. Konstruktorzy Pandy po dok?adnych badaniach stwierdzili, ?e uruchamiane o u?amek sekundy wcze?niej hamulce tylnych kó? przyczyniaj? si? do zmniejszenia ryzyka wyst?pienia blokowania kó? przednich. Niebezpiecze???stwo takie wyst?puje w pierwszej fazie procesu hamowania ze wzgl?du na wi?ksz? skuteczno?? i wi?ksz? si?? hamowania kó? przednich ni? tylnych. Dalsze korzy?ci rozwi?zania Pandy, to mniejsze obci??enie dynamiczne nak?adek hamulcowych kó? przednich, czyli zwi?kszona ?ywotno?? nak?adek o ok. 10 %.
W przedniej cz??ci nadwozia, po lewej stronie silnika, umieszczono ko?o zapasowe, a z prawej strony, tu? przy scianie oddzielaj?cej pomieszczenie pasa?erskie, akumulator. Na uwag? zas?uguje takie umieszczenie ko?a zapasowego, ?e nie jest utrudniony dost?p do silnika przy wykonywaniu czynno?ci obs?ugowych. Po prawej stronie w komorze silnika znalaz?o si? jeszcze miejsce na podno?nik do kó? i na narz?dzia kierowcy.
Odró?ni? zewn?trznie Pand? 30 od 45 mo?na nie tylko po odczytaniu oznaczenia umieszczonego na drzwiach tylnych, ale równie? po umieszczeniu szczelin wlotu powietrza ch?odz?cego - szczeliny te znajduj? si? pomi?dzy prostok?tymi reflektorami przednimi. Panda 30 ma szczeliny wlotu umieszczone po prawej stronie, a Panda 45 po lewej stronie pojazdu.
Panda jest wysokim samochodem, wy?szym od Fiata 126 i 11 cm. Znaczna wysoko?? pojazdu wynika z ch?ci uzyskania du?e powierzchni u?ytecznej, szczególnie w tylnej cz??ci nadwozia. Samochód ma dwupoziomow? pod?og?, Ró?nica poziomów jest du?a, wynosi oko?o 25 cm. Wy?szy poziom pod?ogi jest w?a?nie z ty?u, tam mocowane jest tylne siedzenie, które mo?na sk?ada? lub wyj?? z samochodu. uzyskuje si? wówczas du?? przestrze??? baga?ow? (a? 1088 ccm). Wk?adanie baga?u odbywa si? po uniesieniu do góry du?ych, tylnych drzwi, które podtrzymywane s? w pozycji otwartej przez podpory teleskopowe. Dolna kraw?d? drzwi tylnych dochodzi a? do zderzaka.
Szerokie zderzaki, przedni i tylny wykonane s? z tworzywa sztucznego, wraz z szerokimi bocznymi os?onami równie? plastikowymi, skutecznie chroni? nadwozie przed drobnymi uderzeniami. Boczne os?ony powlekane s? warstw? lakieru poliestrowego grubo?ci 0.5 mm. lakier poliestrowy jest odporny na zarysowania, a tak?e bardziej odporny od lakieru nitro na dzia?anie soli.
Konstrukcja Pandy jest uproszczona w celu obni?enia ceny samochodu. P?askie s? wszystkie szyby, w??cznie z szyb? przedni?, jedna jest tylko wycieraczka szyby przedniej-zamontowana centralnie. Górne zawiasy bocznych drzwi umieszczono na zewn?trz nadwozia, os?aniaj?c je plastikow? nak?adk?. Bardzo uproszczone s? klamki drzwi, których praktycznie nie ma, gdy? zast?puje je wg??bienie. W nadwoziu - w miejscu tradycyjnej klamki jest tylko kwadratowe gniazdo zamka na kluczyk. Siedzenia maj? bardzo uproszczon? konstrukcj? - na ruruowy szkielet naci?gni?te s? maty tapicerskie. Przednie, indywidualne fotele maj? taki sam szkielet, jak rozk?adane fotele Polskiego Fiata 126p.
W?asno?ci ruchowe Fiata Pandy zale?ne s? od zastosowanego silnika. Model 45 rozp?dza si? do pr?dko?ci 100 km/h w ci?gu 19,1 s, a model 30 w ci?gu 36 s. Ma?e zu?ycie paliwa, szczególnie dla samochodu z mniejszym silnikiem, to tak?e rezultat dobrze opracowanego nadwozia pod wzgl?dem aerodynamicznym, wspó?czynnik Cx= 0;41;jest to dobry wynik je?li porówna? go z Cx=0,47 nadwozia Fiata 127. Wad? kszta?tu nadwozia Pandy jest silne brudzenie tylnej szyby, dlatego seryjnie montowana jest wycieraczka tylnej szyby.
Od pocz?tku 1983 r. wytwarzana jest Panda 45 Super, która ma zmienion? przedni? stylizacj? nadwozia - nowy kszta?t atrapy ch?odnicy z pi?cioma sko?nymi pasami. Jest to luksusowa odmiana Pandy 45 wyposa?ona m.in. w wygodniejsze siedzenia tapicerskie, zamiast hamakowych.Panda 30 (45) - dane techniczne:
Nadwozie samono?ne 4-5-miejscowe, 3-drzwiowe
Silnik 4-suwowy, 2-cylindrowy ch?odzony powietrzem (4-cyl, ch?odzony ciecz?), umieszczony wzd?u?nie (poprzecznie) z przodu, nap?dza ko?a przednie
?rednica cyl.x skok t?oka/poj. skokowa - 77 x 70mm/652 ccm (65 x 68mm/903 ccm)
Moc maksymalna 22 kW = 30 KM - DIN przy 5500 obr/min (33 kW = 45 KM - DIN - przy 5600 obr/min)
Stopnie spr??ania 8 :1 (9 :1)
Skrzynia biegów 4-biegowa, 2, 3 i 4 bieg synchronizowane (4 lub 5-biegowa ca?k. synchronizowana)
Zawieszenie przednie: kolumny Mc Pherson z dolnymi wahaczami poprzecznymi , dr??ki reakcyjne
Zawieszenie tyle;o? sztywna, wzd?u?ne resory piórowe, amortyzatory teleskopowe
Hamulce dwuobwodowe, przednie tarczowe, tylne b?bnowe, regulator si?y hamowania kó? tylnych, hamulec r?czny dzia?a na ko?a tylne
Ogumienie o wymiarach 135SR13 lub 145/70SR13
D?ugo??/szer/wys. pojazdu -338/146/144,5 cm
Rozstaw osi - 216 cm
Masa w?asna pojazdu - 650 (680) kg
Pr?dko?? maksymalna - 115 (140) km/h
Zu?ycie paliwa przy V=90 km/h: 5,4 (5,0) l/100 km

Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie
Gościmy
Brak użytkowników online